Menu
Your address will show here +12 34 56 78
ALGEMENE VOORWAARDEN ROCKSTARZ MANAGEMENT

Rockstarz Management B.V., met als handelsnaam Rockstarz Management, is gevestigd in Purmerend en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 83824820.

Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden integraal van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Rockstarz Management.

1. Begrippen

1.1 Management: Rockstarz Management
1.2 Model: degene die zich als model inschrijft op de website;
1.3 Opdrachtgever (klant): ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Rockstarz Management in een overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan model(len);
1.4 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van het model in het bestand van Rockstarz Management;
1.5 Optie: eenzijdige verbintenis van de klant, welke de intentie heeft het model te boeken.
1.6 Boeking/overeenkomst: een tussen Rockstarz Management en opdrachtgever en/of een tussen Rockstarz Management en model overeengekomen (boekings- of opdracht)overeenkomst;
1.7 Opdracht: een door opdrachtgever aan Rockstarz Management verleende opdracht in de ruimste zin van het woord;
1.8 Partijen: Rockstarz Management, model en opdrachtgever gezamenlijk;
1.9 Beeldmateriaal: foto’s, film- en/of videomateriaal.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikmaking van de website en op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door Rockstarz Management en op alle overeenkomsten tussen Rockstarz Management en opdrachtgevers en/of model(len).
2.2 Indien een overeenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en model(len), gelden in alle gevallen deze algemene voorwaarden en prevaleren deze indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover model en/of opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, worden deze expliciet afgewezen en zijn deze niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijke schriftelijk worden aanvaard door Rockstarz Management. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Rockstarz Management zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.3 Indien een ingeschreven model niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Rockstarz Management schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt het model geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

3. Opties

3.1 Het model kan via Rockstarz Management aan de opdrachtgever een optie verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen uiterlijk 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor boekingsdatum te worden omgezet in een boeking.
3.2 De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.
3.3 Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de opdrachtgever op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet , vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

4. Boekingsovereenkomsten

4.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en model die via Rockstarz Management tot stand komt. De boekingsovereenkomst is pas bindend wanneer schriftelijk toestemming is gegeven voor de opdracht door model en/of opdrachtgever, via mail of per post.
4.2 Het model verbindt zich tot het verlenen van de overeengekomen diensten op de overeengekomen data en het afstaan van publicatierechten aan opdrachtgever zoals vastgelegd in de boekingsovereenkomst.
4.3 De opdrachtgever verbindt zich op de overeengekomen data de opdracht af te nemen.
4.4 De opdrachtgever verbindt zich tevens tot de betaling aan Rockstarz Management voor de verleende diensten van het model en aan Rockstarz Management.
4.5 Rockstarz Management kan het model wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een opdracht zonder instemming van het model.
4.6 Het factuurbedrag is de som van de modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalty’s, standaard en bijzondere toeslagen en de reiskosten, en de agencyfee van 20% welke berekend worden over de modelfee.
4.7 Modellen kunnen geboekt worden per hele dag, halve dag of per uur.
4.8 Het model is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van de opdracht. Voldoet het model hieraan niet of niet volledig, dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het model ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking.
4.9 Indien het model door enige oorzaak is verhinderd de opdracht uit te voeren, dient hij/zij Rockstarz Management onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het model bij de werkzaamheden heeft Rockstarz Management het recht deze overeenkomst op te zeggen zonder dat Rockstarz Management tot enige vergoeding zal zijn ingehouden. In een dergelijk geval verbeurt het model aan Rockstarz Management een boete.
4.10 Het tarief van no show is €175,- per gemiste boeking.

5. Beschikbaarheid

5.1 Indien het model langdurig in het buitenland verblijft of langdurig ziek is, is het wenselijk dat het model dit direct doorgeeft aan Rockstarz Management, zodat laatstgenoemde weet dat er in voornoemde periode op het model geen beroep gedaan kan worden.
5.2 Indien er een optie is genomen op het model, blijft deze beschikbaar voor de eventuele boekingsdatum. Indien er 24 uur voor de boekingsdatum geen overeenkomst gesloten is, verloopt de optie automatisch en is het model vrij om een andere boeking aan te nemen.

6. Annuleringen

6.1 Indien opdrachtgever een boeking van een model wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opdracht.
Geschiedt de annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht, dan is opdrachtgever per model 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten verschuldigd, met een minimum van € 70,- verschuldigd. 
Voor annulering binnen 24 uur is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd. Ook wel cancellation fee genoemd.
6.2 Het is het model niet toegestaan een overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het model door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient het model Rockstarz Management onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.
6.3 Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het model bij de werkzaamheden heeft Rockstarz Management het recht de overeenkomst met het model te ontbinden, zonder dat Rockstarz Management tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het model voorts een boete aan Rockstarz Management van 100% van het overeengekomen honorarium, tenzij er sprake is van absolute overmacht.
6.4 Bij meerdaagse boekingen is artikel 7.1. overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringtermijn even lang is als de boekingstermijn.
6.5 Indien opdrachtgever bij zijn boeking schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het goed weer is dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd, mits dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurt. Indien deze ‘mooi weer boeking’ wordt herhaald en voor de tweede keer wordt geannuleerd is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Bij de derde annulering is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na voorafgaande annulering.

7. Overmacht

7.1 Het model is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting.
7.2 Rockstarz Management is verplicht opdrachtgever van voormelde omstandigheden onverwijld op de hoogte te stellen, zodra zij zelf daarvan op de hoogte is gesteld.
7.3 In geval van overmacht heeft Rockstarz Management het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Rockstarz Management gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover Rockstarz Management reeds enige aanbetaling aan het model heeft verricht, zal het model deze aan Rockstarz Management restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door het model verrichte prestatie.

8. Tarieven

8.1 Alle tarieven worden door Rockstarz Management bindend vastgesteld in de boekingsovereenkomst. Het tussen opdrachtgever en Rockstarz Management overeengekomen honorarium wordt vastgelegd in een offerte
en/of opdrachtovereenkomst. Het honorarium (vergoeding) wordt door Rockstarz Management vastgesteld en is afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden;
8.2 Voor de te verrichten werkzaamheden zal opdrachtgever aan het model als beloning een nader tussen partijen vastgesteld bedrag per uur voldoen. Dit bedrag zal in de boekingsovereenkomst worden vastgelegd.
8.3 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor de werkzaamheden en publicatierechten uitgedrukt in:
8.3.1 Dagtarief: onder een dagtarief wordt verstaan maximaal 8 werkuren tussen de uren van 09:00 en 18:00. Dagboekingen voor film zijn maximaal 10 uur tussen de uren van 08:00 en 19:00;
8.3.2 Halve dagtarief: onder een halve dag wordt verstaan maximaal 4 werkuren tussen de uren van 09:00 en 13:00 of 13:00 en 18:00;
8.3.3 Uurtarief: dit tarief word berekend bij elke boeking, bij overtime en bij boekingen van 2 uur of minder. Delen van een uur worden vanaf 20 minuten altijd afgerond naar een heel uur.
8.4 Opdrachtgever is reiskosten verschuldigd, berekend op basis van een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto op basis van het geldende ANWB-tarief, vanaf woonplaats tot werkplek of op basis van de gemaakte OV-kosten. Deze reiskosten zullen door Rockstarz Management aan opdrachtgever worden doorberekend. In het geval van vervoer per vliegtuig is dit op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook, indien van toepassing, de gemaakte taxikosten en verblijfkosten vergoeden.
8.5 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.
8.6 Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door Rockstarz Management gehanteerde tarieven exclusief bureaucommissies, BTW, reiskosten en alle eventuele bijkomende kosten.
8.7 Indien de totale factuur nog niet door de opdrachtgever voldaan is, mag er niet tot publicatie worden overgegaan.
8.8 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Rockstarz Management wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de opdracht, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model via Rockstarz Management.
8.9 Voor afwijkingen van het beeldmateriaal gebruik, moet ter zake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen opdrachtgever en model. Model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag. Voor o.a. televisie-, radio-, bioscoop- en outdoor reclame zoals abri’s, A0-borden, sandwichborden, billboards, auto-, tram-, bus-, taxi en vrachtwagenreclame hanteert Rockstarz Management afkooptarieven. Bij naaktopnamen bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief. Voor ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief. Voor gebruik in andere landen zijn de tarieven op aanvraag.

9. Betalingen

9.1 Rockstarz Managent factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de factuurdatum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Rockstarz Management, onder vermelding van het factuurnummer.
9.2 Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
9.3 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens omverwijls aan Rockstarz Management te melden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rockstarz Management verschuldigde.
9.4 Indien betalingen niet, dan wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever vanaf de verval datum van de factuur tot het moment van algehele voldoening een rente van 1.5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.
9.5 De opdrachtgever is op het moment dat hij in verzuim is geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten voor de opdrachtgever bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van €70. De opdrachtgever die consument is, is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten belopen het bedrag overeenkomstig het meest recente besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
9.6 Alle kosten die door Rockstarz Management dan wel door model worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere informatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarbij Rockstarz Management dan wel de door haar gemachtigde vertegenwoordiging, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten.
9.7 Rockstarz Management gaat uitsluitend over tot uitbetaling van het model, nadat opdrachtgever zijn factuur aan Rockstarz Management heeft voldaan. Betaling aan model geschiedt binnen 2 weken na betaling door opdrachtgever. Rockstarz Management kan nimmer worden aangesproken door het model indien de opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald aan Rockstarz Management.
9.8 Rockstarz Management zal per jaar €30 administratieksoten berekenen aan het model. Dit zal worden verrekend met de eerste betaalde boeking.

10. Belasting

10.1 Het model draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart Rockstarz Management van alle aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader.
10.2 Indien de fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Rockstarz Management alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente, boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op het model verhalen.

11. Overeenkomst buiten Rockstarz Management om

11.1 Het is opdrachtgever dan wel model niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van Rockstarz Management, na éénmaal met elkaar door Rockstarz Management in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of contracteren voor eventuele nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever tweemaal het bedrag aan Rockstarz Management verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten via Rockstarz Management waren gesloten. Voor opdrachten ‘voorvloeiend’ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande.
11.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat het model ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, mits het model hiermee niet in strijd handelt met hetgeen is bepaald in het voorgaande lid van deze Voorwaarden.

12. Boetebeding

Bij niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 4, 6, 9 en 11 van deze overeenkomst, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van 5 maal het factuurbedrag per overtreding en een direct opeisbare boete van € 500 (vijfhonderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000 (zegge: honderdduizend euro).

13. Aansprakelijkheid

13.1 Behalve in het geval van grove schuld of opzet zijdens Rockstarz Management, is Rockstarz Management niet aansprakelijk voor enigerlei schade die model of opdrachtgever lijden door of als gevolg van gebruikmaking van de website. Daartoe behoort ook schade die het gevolg is van onjuiste informatie van modellen op de website, indien deze informatie beschikbaar is gesteld door het model en door Rockstarz Management is overgenomen.
13.2 Rockstarz Management is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover model aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook, behalve als gevolg van opzet en grove schuld door Rockstarz Management, zulks aan te tonen door model of opdrachtgever, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en model vrijwaren Rockstarz Management uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
13.3 Rockstarz Management is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden die het model tijdens de opdracht aanbrengt. Rockstarz Management is ook niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever door het door model tekortschieten in de nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van een boekingsovereenkomst, bijvoorbeeld het niet of gebrekkig presteren door het model, wangedrag door het model, of wanneer model er anders uitziet dan hoe opdrachtgever had verwacht. Het model is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van iedere vorm van verzuim van of door het model. Rockstarz Management is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming te weigeren.
13.4 Rockstarz Management is niet aansprakelijk jegens een model voor het door een opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van zijn/haar verplichting uit hoofde van een boekingsovereenkomst.
13.5 Rockstarz Management is noch jegens models, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg van en/of naar de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten.
13.6 Rockstarz Management zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het model. Het model is aansprakelijk voor alle schade van Rockstarz Management als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van Rockstarz Management en/of goederen van de medewerkers van Rockstarz Management en/of goederen van andere wederpartijen zoals opdrachtgevers van Rockstarz Management en/of hun medewerkers, voor zover deze schade het gevolg is van enig handelen of nalaten van het model.
13.7 Correspondentie tussen Rockstarz Management en het model gaat zo veel mogelijk via e-mail. Rockstarz Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het missen door het model of opdrachtgever van een voor hem/haar bestemd e-mail bericht.
13.8 Het model is verplicht om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Model verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.
13.9 Iedere aansprakelijkheid van Rockstarz Management jegens het model of opdrachtgever of derde is in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor die betreffende opdracht en het model, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
13.10 Het model vrijwaart Rockstarz Management voor alle aansprakelijkheid die de en/of belastingdienst eventueel jegens Rockstarz Management zou kunnen doen gelden.
13.11 Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij Rockstarz Management . Ook heeft Rockstarz Management het recht om het model (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het model.
13.12 Rockstarz Management wordt nimmer werkgever van het model, noch is Rockstarz Management ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen het model en Rockstarz Management ontstaat door acceptatie van een opdracht door het model geen andere rechtsverhouding dan die welke in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst van opdracht geregeld wordt.

14. Geheimhouding

14.1 Het model zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst of opdracht geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Rockstarz Management. Het model verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van Rockstarz Management, die het model in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.
14.2 Het model is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rockstarz Management op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de opdracht. Het model is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rockstarz Management op enige wijze te verwijzen naar Rockstarz Management als klant of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Rockstarz Management .
14.3 Het openbaar maken van de opdracht, campagne of shoot waar het model aan meewerkt, bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten op social media, is slechts toegestaan indien de opdrachtgever hiervoor expliciet schriftelijke toestemming verleend.

15. Kinderen en arbeid

15.1 Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar, die meewerken aan musicals, televisieprogramma’s, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever van Rockstarz Management een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie. Als de opdrachtgever van Rockstarz Management dat wenst, kan Rockstarz Management de aanvraag voor de ontheffing tegen vergoeding verzorgen. Rockstarz Management is geautoriseerd deze ontheffingen aan te vragen en verzorgt de contacten met de Arbeidsinspectie.
15.2 Het model zorgt voor de verplichte begeleiding tijdens de shoot/werkzaamheden. De opdrachtgever van Rockstarz Management is en blijft echter als tussenpersoon van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de ontheffing.
15.3 Rockstarz Management kan door haar opdrachtgever of model niet verantwoordelijk worden geacht en aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in geval van grove schuld of opzet door Rockstarz Management.

16. Portfolio

16.1 Het model kan bij Rockstarz Management portfolio photoshoots boeken. Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij Rockstarz Management.
16.2 De betreffende foto’s mogen door het betreffende model, Rockstarz Management, fotograaf, stylist, visagist niet verkocht, commercieel gepubliceerd of anders commercieel gebruikt worden, tenzij hier een schriftelijke
overeenkomst voor is opgesteld.
16.3 Rockstarz Management is niet verantwoordelijk voor het gedrag van het model op set van de portfolio shoots, dit wil zeggen dat als het model niet mee wil werken op set, Rockstarz Management hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. Uiteraard doet het team van Rockstarz Management hun uiterste best om de beste foto’s van het model te maken. Een eventuele re-shoot is op eigen kosten.

17. Uiterlijke veranderingen

17.1. Wanneer het uiterlijk van het model verandert, is het wenselijk dat het model dit direct doorgeeft aan Rockstarz Management (denk hierbij aan een ander kapsel of een andere haarkleur, een litteken, nieuwe tatoeages of piercings, verwondingen etc.). Het portfolio van het model op de website dient representatief te zijn voor hoe het model er daadwerkelijk uitziet, zodat de opdrachtgever een correct beeld van het model heeft.
17.2. Er wordt verwacht dat het model tweemaal per jaar zijn/haar gegevens en foto’s op de website van Rockstarz Management updaten.

18. AVG

Rockstarz Management conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij inschrijving verstrekt het model of, indien minderjarig, de ouders van het model aan Rockstarz Management de
persoonlijke gegevens, de eventueel beschikbare foto’s en/of andere materialen van het Model. Aan Rockstarz Management wordt expliciete en ondubbelzinnige toestemming gegeven om de bijzondere persoonsgegevens en/of alle foto’s van het model te gebruiken in de ruimste zin des woords voor het verkrijgen van opdrachten via opdrachtgevers van Rockstarz Management, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van Rockstarz Management en het presenteren daarvan aan potentiële opdrachtgevers.

19. Wijziging algemene voorwaarden

19.1 Rockstarz Management is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rockstarz Management zoveel mogelijk vooraf met model en/of opdrachtgever bespreken.
19.4 Model en/of opdrachtgever zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

20. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

20.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
20.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rockstarz Management bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

21. Toepasselijk recht

21.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
21.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rockstarz Management is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgemaakt te Amsterdam, 2021
×