Menu
Your address will show here +12 34 56 78
PRIVACY VERKLARING

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. 
Zo moet o.a. duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Rockstarz Management (Hierna: “Rockstarz”, ook wel aangeduid met “wij”) gevestigd in Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt o.a. in dat Rockstarz de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet. In dit privacyreglement geeft Rockstarz, een toelichting op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS
Op grond van de AVG wordt onder een persoonsgegeven het volgende verstaan: alle informatie aan de hand waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een onevenredige inspanning te leveren.

Rockstarz verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in de privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk:
        • NAW-gegevens
        • Geboortedatum
        • Geslacht
        • E-mailadres
        • Telefoonnummer
        • Bankgegevens
        • Persoonsgegevens waaronder uiterlijke kenmerken

Bepaalde persoonsgegevens kunnen als gevoelig worden ervaren, de reden dat hiernaar gevraagd wordt is zodat wij met deze informatie beter aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen.

DOELEINDEN
Verder worden de ingevulde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:
        • Het toezenden van offertes;
        • Het beantwoorden van vragen over onze diensten en producten;
        • Facturering;
        • Het versturen van setcards ter introductie van nieuwe modellen aan bestaande klanten;
        • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of klussen;
        • Het beoordelen van een aanmelding en het eventueel uitvoeren van een inschrijving op basis van de aanmelding;

Ook vragen wij u om een aantal foto's van uzelf op onze website te uploaden. Deze heeft Rockstarz nodig om u in te schrijven en om u te kunnen voorstellen aan onze klanten.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Door middel van de functionaliteit op onze website kunnen we gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt u dan gerust contact met ons op via info@rockstarzmanagement.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

BEWAARTERMIJN
Rockstarz bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Rockstarz de gegevens bewaart zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Persoonsgegevens van personen die zich bij Rockstarz hebben aangemeld als model worden verwijderd na afwijzing van de aanmelding. Wilt u niet meer ingeschreven staan in ons bestand dan bent u zelf ten alle tijden gerechtigd om dit stop te zetten, wij zullen uw gegevens dan verwijderen van onze website. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@rockstarzmanagement.com onder vermelding van ‘Uitschrijven’. Wanneer modellen zich uitschrijven bij Rockstarz worden de persoonsgegevens van de modellen uitsluitend bewaard ten behoeve van hergebruik van het beeldmateriaal dat door bemiddeling van Rockstarz tot stand is gekomen. 
Heeft er bij uitschrijving geen bemiddeling plaatsgevonden dan verwijderd Rockstarz de persoonsgegevens van het model.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Rockstarz maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indien een klant persoonsgegevens wenst te ontvangen voor het opstellen van de callsheet vraagt Rockstarz toestemming van het model. Het verkopen van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebeurt niet.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Rockstarz kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Rockstarz raadt u daarom aan de privacyverklaring en de cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGING IN DE PRIVACY VERKLARING
Rockstarz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rockstarz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Het kan zijn dat Rockstarz gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rockstarzmanagement.com.

Rockstarz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Rockstarz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rockstarzmanagement.com.

CONTACT
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Rockstarz Management
KVK: 23456789
E-mail: info@rockstarzmanagement.com×